Mat, miljö och klimat

Vår mission är att hjälpa våra kunder att handla bättre. Detta betyder bland annat att vi vill hjälpa våra kunder att handla bättre ur ett miljö- och klimatperspektiv. Vi har satt upp ett mål - vi vill hjälpa våra kunder att minska sin klimatpåverkan genom sina livsmedelsinköp med 50 % till år 2030. Detta då det nu är fastställt att vi människor måste halvera våra utsläpp till år 2030 om vi ska klara av att jorden “bara” värms upp 1,5 grader.

Planeten behöver hjälp. Klimatförändringarna är ett faktum och vill du hjälpa till att bromsa växthuseffekten så har vi tillsammans med RISE tagit fram klimatdata på våra produkter. Vi visar alltså hur mycket koldioxidutsläpp varje produkt leder till, vilket anges i koldioxidekvivalenter. På så sätt kan du som kund se hur dina varor påverkar klimatet.

Globala uppvärmningen

Växthuseffekten har alltid funnits. Den innebär att solen strålar in mot jorden, och den värmestrålning som skapas nere på jorden, går till att värma upp atmosfären och planeten. Det är tack vare den som vi har en behaglig temperatur på jorden. Hade vi inte haft någon atmosfär som omslöt oss, hade medeltemperaturen varit ca -20 C istället för +14 C.

Men nu har den blivit förhöjd på grund av klimatförändringarna. Vissa gaser i atmosfären, som till exempel koldioxid och metan, gör att strålningen tillbaka ut i rymden begränsas, den studsar liksom tillbaka mot oss, vilket gör att det då blir varmare i atmosfären. Metangas har 34 gånger så stor påverkan på växthuseffekten än koldioxid och lustgas har 298 gånger så stor påverkan. Så genom att minska mängden växthusgaser i atmosfären så kan vi begränsa klimatförändringarna.

Källa: Naturskyddsföreningen Hur växthuseffekten fungerar och påverkas av matkonsumtion

Kött

Att köpa svenskt kött, och främst kött från gräsbetande djur, bidrar med att hålla landskapen öppna. Detta gynnar i sin tur växter, fåglar, bin, fjärilar och insekter som stärker den biologiska mångfalden och med det de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna. Källa: Naturskyddsföreningen

Tittar vi här i Sverige så har vi några av de hårdaste djurskyddslagarna i världen. Det är till exempel förbjudet att använda antibiotika i annat syfte än vid sjukdom. I många länder ger man istället antibiotika i förebyggande syfte, vilket har kunnat kopplas till en ökning av resistenta bakterier. Även tillväxthormoner är förbjudna att ges till svenska djur. Källa: Livsmedelsverket och Svenskt kött

Betande djur bidrar dessutom med att hålla landskapet öppet, vilket i sin tur är viktigt för växter, fåglar och insekter.

Tycker du att det även är viktigt med god djurhållning, färre kemikalier vid odling, mindre tillsatser i maten och surrande bin? Då finns det KRAV-märkt, ekologiskt och svenska produkter som bidrar till dessa faktorer.

Om öppna landskap, blommande ängar och betande djur i hagar är viktigt, så kan gräsbeteskött vara ett alternativ. Då får djuren gå ute och beta gräs och örter.

Illustration av ett ekosystem som påverkas av klimatet

Vad vi gör själva

 • Vi har valt att inte sälja konventionellt odlade bananer.
 • Allt vårt färska kött är från Sverige.
 • Vi säljer inga rödlistade fisk- och skaldjur i vår butik.
 • Alla våra fastigheter köper in förnyelsebar el.
 • Vi klimatkompenserar alla våra transporter via Zero mission och vi arbetar även ständigt med att optimera våra leveranser för att inte köra onödiga sträckor.
 • De plastpåsar som vi använder för att packa in frukt och grönt och kemtekniska varor med, t.ex. tvättmedel, är gjorda av sockerrör istället för oljebaserade plastpåsar.
 • Vi återvinner papperskassarna som våra chaufförer får tillbaka från våra kunder. Mängden kassar en leverans består av beror på hur många olika områden i lagret som varorna kommer ifrån. Vårt lager är uppdelat i fryst, kylt och torrvaror. Vi kan tyvärr inte återanvända dem av hygienskäl. Vi utreder dock möjligheten till ett returbackssystem.
 • Vi arbetar ständigt för att minska vårt matsvinn. Produkter som inte kan säljas av olika anledningar, till exempel p.g.a. skadad förpackning, skänker vi. I Göteborg skänker vi till Stadsmissionen och Djurens vänner, i Stockholm till Matmissionen och i Malmö till Stadsmissionen.

Klimatsmart sök

På uppdrag av Mat.se tar RISE fram en klimatdatabas med klimatpåverkan för merparten av vårt matsortiment. RISE är Sveriges forskningsinstitut och ägs av svenska staten. Forskare på RISE analyserar hur enskilda livsmedel och ingredienser påverkar klimatet. Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e). Alla livsmedel får ett klimattal (kg CO2e per kg livsmedel). Med hjälp av detta klimattal kan du jämföra påverkan mellan t.ex. ris och potatis. Ris har t.ex. ca 10 gånger större klimatpåverkan än potatis. 

Klimattalen baseras på bästa tillgängliga data och har anpassats till vårt sortiment. Tillgången till representativa klimatdata varierar vilket påverkar klimattalens kvalitet. Ett och samma slags livsmedel kan dessutom ge upphov till olika stor klimatpåverkan beroende på hur, när och var det är producerat. Klimattalen för produkterna i vårt sortiment är ungefärliga och ska inte ses som exakt tal för de specifika produkterna.

Vårt klimatsmarta sök är en funktion som visar bättre alternativ ur klimatsynpunkt, när detta finns. Funktionen kan när som helst slås av i inställningspanelen om ni så önskar. Vi bygger kontinuerligt ut de klimatsmarta rekommendationerna. Detta är bara början på ett omfattande klimatarbete som vi driver.

Vid frågor, kontakta Mat.se

Vill du veta mer om hur data är framtagen?
Visa mer

Om Mat.se:s klimatdatabas

Mat.se:s klimatdatabas är skapad av Sveriges forskningsinstitut RISE. RISE har tagit fram klimattalen med fokus på geografiskt ursprung och råvaruinnehåll. Klimattalen är baserade på livscykelanalyser (LCA), klimatavtryck (carbon footprint) och annan klimatinformation som funnits tillgänglig, och har i många fall anpassats för att bättre representera mat.ses sortiment. Mat.se har därefter i samarbete med RISE matchatklimattalen mot livsmedelsartiklarna i deras sortiment .

Klimattalen representerar klimatpåverkan (kg CO2-ekvivalenter) per kg livsmedel, från primärproduktion till gårds- eller fabriksgrind, exklusive förpackning. För importerade livsmedel ingår även transport till Sverige. Talen avser klimatpåverkan och säger inget om andra miljöaspekter som exempelvis biologisk mångfald eller vattenanvändning.

Viktigt att veta om klimattalen

 • Enheten koldioxidekvivalenter (CO2e) inkluderar utsläpp av de viktigaste klimatgaserna såsom koldioxid, metan och lustgas.
 • Klimattalet är inte anpassat till mängden livsmedel för den aktuella artikeln, utan presenterar ett jämförande klimattal per kg produkt. Klimattalet representerar den ”form” som produkten har i mat.ses butik, t.ex. rå köttfärs, torkad pasta eller bryggkaffepulver.
 • Klimattalen baseras på bästa tillgängliga data med avseende på kvalitet, tid och geografi. Tillgång till representativa LCA-beräkningar varierar mellan olika typer av livsmedelsgrupper vilket påverkar klimattalens kvalitet.
 • Forskning inom området visar att det finns variationer i klimatpåverkan mellan olika produktionssätt av samma sorts livsmedel, t.ex. med avseende på odlingsklimat, jordslag, vilken el och andra energikällor som använts, effektivitet, val av gödsel mm. Exempel på andra parametrar som spelar in är vädervariationer som bl.a. påverkar skördarnas storlek vilket i sin tur har betydelse för produktens klimatpåverkan. För klimatpåverkan från sammansatta produkter, exempelvis färdigrätter, har även faktorer såsom vilket vegetabiliskt fett som använts eller mängden kött och dess ursprung betydelse. Klimattalen är ungefärliga och ska inte ses som en absolut sanning för de specifika produkterna men är anpassade för att vara så representativa som möjligt utifrån rådande förutsättningar.
 • Livscykelanalys är en standardiserad metod där de parametrar som ingår anpassats utifrån studiens syfte och förutsättningar, t.ex. metodval, indatas kvalitet, hur systemet är definierat, antaganden och avgränsningar. Dessa val påverkar resultatet.

Vid dataluckor (saknad data) har estimeringar och modelleringar gjorts, t.ex.

 • Genom att utgå från data för en annan, liknande produkt
 • Genom att utgå från data för en produkt från ett annat geografiskt område
 • Genom att beräkna ett klimattal utifrån en produkts ingående ingredienser och dess klimatpåverkan
 • Anpassat genom modifieringar, omräkningar och uppskattningar utifrån andra källor och RISE erfarenheter från tidigare forskning

Klimatsmart sök

De produkter som valts ut ingår i produktgrupper där en förändrad konsumtion baserad på alternativa råvaruval kan ge stor klimatnytta. Med stor klimatnytta menar vi att de klimatsmarta rekommendationerna helst får ge upphov till max hälften så stor klimatpåverkan jämfört med de råvaror som föreslås bytas ut.

Urvalet ska inte betraktas som komplett utan beror på olika faktorer, däribland tillgängliga klimatdata.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Arbetet med Mat.se:s klimatdatabas har även fått stöd av Axfoundation och Antonias Förnyelsefond, två stiftelser knutna till Axel Johnson-koncernen, som arbetar konkret och praktiskt för ett mer miljömässigt och socialt hållbart samhälle.

Uppgifter om klimattal (s k koldioxidekvivalenter eller CO2e) som visas för Mat.se:s artiklar på denna hemsida tillhör RISE Research Institutes of Sweden AB. Icke-godkänd användning kommer beivras.

Du använder en gammal webbläsare som vi saknar stöd för.

Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare då sidan inte fungerar korrekt i din nuvarande version.

Ladda ner senaste versionen av Chrome på adressen: https://www.google.com/chrome
Ladda ner senaste versionen av Internet Explorer på adressen: http://www.microsoft.com/sverige/windows/Internet-explorer/default.aspx
x 5

Nyhet! För att spara tid har 0 produkter automatiskt
lagts till. Detta är vad du brukar handla av denna vara.

Du kan stänga av/på funktionen från dina inställningar.

Visa inte igen